Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу комбиноване дечије установе

Одељење за урбанизам и грађевинске послове Управе Градске општине Лазаревац, на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) и чл. 88. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19), оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

 

      УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ КОМБИНОВАНЕ ДЕЧИЈЕ УСТАНОВЕ НА ГП1 КОЈА СЕ ФОРМИРА ОД КАТ.ПАРЦЕЛА БР.141/2 И 141/3 КО СТЕПОЈЕВАЦ

 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Општинске управе ГО Лазаревац, ул. Карађорђева бр. 42 (на првом спрату у холу испред Скупштинске сале), у периоду од 18.12.2020. године, закључно са 25.12.2020. године, сваког радног дана од 7 до 15 часова.

Носиоци израде предметног урбанистичког пројекта је „Пројект Биро Утибер“ д.о.о. Нови Сад, ул. Темеринска бр. 76.

Увид у Урбанистички пројекат може се остварити и на званичној интернет страници ГО Лазаревац (www.lazarevac.rs) као и у Одељењу за урбанизам и грађевинске послове Управе ГО Лазаревац сваког радног дана од 10 до 12 часова.

Представник обрађивача предметног Урбанистичког пројекта Тијана Срећковић, дипл.инж.пејз.арх. ће у току одржавања јавне презентације давати обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, дана 23.12.2020. године у периоду од 10,00 до 14:30 часова у згради Општинске управе ГО Лазаревац, ул. Карађорђева бр. 42 (у холу на првом спрату).

Примедбе и сугестије на планирано решење заинтересована лица могу доставити у писаној форми Одељењу за урбанизам и грађевинске послове преко писарнице општинске управе, најкасније до 25.12.2020. године.

Неблаговремене примедбе и сугестије неће бити разматране.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *