ШТА СЕ ДОГАЂАЛО СА ФjНАНСjЈАМА j РАЧУНОМ ЈПКП ЛАЗАРЕВАЦ

Лазаревачко Јавно комунално предузеће за само пар месеци два пута се нашло у блокади. Како и зашто су се ствари тако закомпликовале, мало коме jе jасно, али сада коначно поблем би требало да jе решен. Наиме, на састанку одржаном у Министарству финансиjа Републике Србиjе 12. 08 2014. године, коме су присуствовали поред представника министарства и Пореске управе и представници синдиката и сам директор ЈПКП Лазаревац Милисав Крстовић, начелно jе постигнут договор о следећем:

-Да се порески дуг ЈПКП „Лазаревац“ са стањем на дан 31.12.2013. у износу од 354.047.587.01 измири на 48 рата по одлуци ГО Лазаревац од 12. маjа 1014., чиjа jе реализациjа у току и по истоj до сада jе обустављено 49.320.590,40 РСД уз условни отпис камате.

-Све пореске обавезе ЈПКП „Лазаревац“ од 01.01.2014. и све уплате у 2014. години, прокњижити као текуће за 2014. годину. После тога извршити деблокаду рачуна ЈПКП „Лазаревац“.

Дакле, како jе дошло до поновне блокаде?

Министарство Финансиjа Републике Србиjе, ГО Лазаревац и ЈПКП „Лазаревац“ 12. марта 2014. године закључили су споразум о одлагању плаћеног пореског дуга ЈПКП са стањем на дан 31.12.2013. на износ 354.047.587,01 РСД, уз условни отпис камате са обавезом редовног измирења текућих обавеза.

Због неизмирења редовно доспелог репрограмираног дуга, односно непоштовања динамике преноса новчаних средстава, Пореска управа филиjала Лазаревац донела jе Решење о поништењу споразума о одлагању пореског дуга и истог дана блокирала рачуне. Блокадом рачуна ЈПКП „Лазаревац“ било jе онемогућено обављање делатности, jер су добављачи престали да испоручуjу материjал, а НjС испоруку горива.

Како би се проблем превазишао у Министарству Финансиjа одржан jе сасатанак 16.04.2014. коме су присуствовали представници министарства, пореске управе, комуналног и општине Лазаревац.

На састзанку jе договорено, да би уговор остао на снази, ГО Лазаревац треба да донесе одлуку да ће она преузети обавезу измиривања рата из Споразума о одлагању плаћања пореског дуга на терет трансферних средстава, што jе и учињено 12.05.2014. године, чиjа реализациjа jе у току и по истоj jе до сада ГО Лазаревац обустављено 49.320.590,40 динара.

На истом састанку еj договорено да ће уплате по блокади бити раскњижене на име текућих обавеза, а блокадом арчуна наплаћено jе 50.794.633,53 динара и то 47.724.633,53 динара са рачуна ЈПКП „Лазаревац“ и 3.070.000,00 са рачуна ЈП „Градска чистоћа“ Лаjковац као дужниковог дужника.

Међутим,Пореска управа jе уплатама по блокади затварала наjстариjи дуг, односно дуг коjи jе већ укључен у Споразум о одлагању плаћања пореског дуга, тако да jе текућа обавеза већа за наведени износ, као и за jош неке уплате у 2014. години, коjе су се односиле на уплате доприноса за ПjО за раднике коjи су одлазили у пензиjу и допринопса за здравствено осигурање за jедан броj радника.

Књижењем на овкав начин текућа обавеза jе знатно већа, па jе Пореска управа 24.07.2014. поново блокирала рачун ЈПКП „Лазаревац“.

Директор Комуналног Милисав Крстовић каже да jе проблем настао jедноставно због немарности и непоштовања договора од стране Пореске управе.

 

jзнос средстава општинског буџета намењен ЈПКП „Лазаревац“ мањи jе око 35% него прошле године.

Принудни одмори и смањење плата у Комуналном донели су уштеду од преко 8 милиона. „80 запослених ЈПКП Лазаревац jе на принудном одмору, када се они врате иде следећа група од 80 до 100 људи, и тако ћемо радити докле год не будемо створили услове да сви могу да се упосле. Они коjи су на принудном одмору добиjау 60% од плате. Смањили смо и бруто плате за десет посто“, каже Крстовић.

Просечна плата у Комуналном у Лазаревцу jе око 38 хиљада, што jе далеко мање него у Београду и Новом Саду, али и скоро дупло већа него на jугу Србиjе“. Проблем са овером здравствених књижица запослених траjе од марта месеца и jош увек нису оверене, а директор износи уверење да ће то већ у овом месецу бити решено.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *