Oglas za aukcijsku prodaju Vikend kuće

Na osnovu Rešenja RGZ SKN Lazarevac broj 952-02-12-080-7717/2018 od 03.10.2018. godine, a u skladu sa odredbom člana 35 Zakona o hipoteci, Zdravko Trifunović iz Novog sada, u svojstvu hipotekarnog poverioca:

OGLAŠAVA PRVU AUKCIJSKU PRODAJU SLEDEĆE NEPOKRETNOSTI – VIKEND KUĆE:

Vikend kuća, broj zgrade 1, korisne površine 98 m2, zajedno sa zemljištem pod zgradom-objektom, površine 71 m2, i njivom 4. klase, površine 14 a 49 m2, sve u Burovu, ulica Burovo 122 A, upisano u List nepokretnosti broj 277, K.O. Burovo, na katastarskoj parceli broj 310/1.

Gore navedenu nepokretnost prodaje hipotekarni poverilac Zdravko Trifunović, sa prebivalištem u Novom Sadu, ulica Tolstojeva broj 30.

Zainteresovana lica mogu se javiti direktno na kontakt telefon broj 063/611134 (advokat Bojan Mirković) ili putem e-maila na adresu mirkovic@jma.rs

Početna cena navedene nepokretnosti iznosi  19.600,00 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.

Aukcijska prodaja održaće se dana 05.04.2019. godine u prostorijama advokatske kancelarije advokata Bojana Mirkovića, u Novom Sadu, ulica Železnička broj 4/II.

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u iznosu od 10% od navedene početne cene,  u iznosu od 1960,00 EUR u dinarskoj  protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja, uplatom na tekući račun hipotekarnog poverioca Zdravka Trifunovića broj 330-1500104188008-07, najkasnije u roku od 15 dana pre dana održavanja javne aukcije.

Sva zainteresovana lica koja izvrše uplatu depozita, potpisaće izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita u slučaju da na aukcijskoj prodaji steknu status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, dok se ne okonča postupak kupoprodaje.

Svim zainteresovanim licima koja nisu stekla status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, depozit se vraća u roku od 3 dana od dana održavanja aukcije.

Registracija učesnika počinje 30 minuta pre početka javnog nadmetanja i završava se 10 minuta pre početka javnog nadmetanja.

Licitacioni korak se utvrđuje u iznosu od 5% od prethodne cene na aukcijskoj prodaji.

Razgledanje nepokretnosti se može obaviti dana 15.03.2018. godine u 12 časova, uz obaveznu prethodnu najavu hipotekarnom poveriocu.

Kupoprodajni ugovor se overava pred nadležnim javnim beležnikom, najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja aukcijske prodaje, do kada se kupac obavezuje da isplati preostali iznos kupoprodajne cene u celosti.

Prodaja nepokretnosti vrši se u viđenom stanju, bez prava na reklamaciju i uz obavezu kupca da snosi proez na prenos apsolutnih prava, takse i nagrade na ime overe ugovora, kao i ostale prateće troškove.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *