Студија о процени утицаја на животну средину РБ “Колубара” на јавном увиду

Носилац пројекта, ЈП ЕПС – Огранак РБ КОЛУБАРАиз Лазаревцаподнео је Министарству заштите животне средине Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације лигнита на површинском копу Поље Е, са одлагалишним простором на пољима АБЦДи Турија, на територији ГО Лазаревац

Заинтересована јавност може извршити увид у садржину предметне Студије у року од 20 дана од дана објављивања обавештења на огласној табли и званичној интернет страни ГО Лазаревац (www.lazarevac.rs), а најкасније до 05.07.2019године сваког радног дана од 1114 часовау просторијама градске општине ЛазаревацКарађорђева 42, канцеларија број 31

Јавна презетација и јавна расправа предметне студије биће одржана дана 05.07.2019. године са почетком у 10.00 часова, у просторијама Градске општине Лазаревац, велика сала І спратКарађорђева 42, Лазаревац

Примедбе и мишљења на наведену Студију заинтересована јавност може доставити у писаном облику Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београднајкасније до 04.07.2019године​​​​

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *