Оглас јавног увида у нацрт просторног плана подручја посебне намене разводног гасовода РГ-13

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -ус, 98/13 – ус, 132/14, 145/14, 83/8, 31/19, 37/19 — др. закон, 9/20 и 52/21), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19) оглашава

ЈАВНИ УВИД

у

НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ РАЗВОДНОГ ГАСОВОДА РГ-13 БЕОГРАД-ВАЉЕВО-ЛОЗНИЦА СА ЕЛЕМЕНТИМА

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

и

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ РАЗВОДНОГ ГАСОВОДА РГ-13 БЕОГРАД-ВАЉЕВО-ЛОЗНИЦА СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт просторног плана подручја посебне намене разводног гасовода РГ-13 Београд-Ваљево-Лозница са елементима детаљне регулације (у даљем тексту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене разводног гасовода РГ-13 Београд-Ваљево-Лозница са елементима детаљне регулације на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја) одржаће се од 15. АПРИЛА ДО 14. МАЈА 2022. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА сваког радног дана у зградама јединица локалне самоуправе у обухвату планског документа, односно у зградама скупштина града Београда и градова Ваљево и Лозница, градских општина Чукарица, Барајево, Лазаревац и Обреновац и општина Лајковац, Мионица, Уб, Осечина, Крупањ и Пожега, као и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (http://www.mgsi.gov.rs).

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми градским и општинским управама у току трајања јавног увида, закључно са 16. мајем 2022. године. Примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу се доставити и директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у среду, 27. априла 2022. године са почетком у 12:00
часова у Великој сали Градске управе града Ваљева на првом спрату, на адреси Карађорђева 64, Ваљево.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у среду 1. јуна 2022. године са почетком у 12:00 часова у Великој сали Градске управе града Ваљева на првом спрату, на адреси Карађорђева 64, Ваљево.

Физичка лица и представници правних лица која су у току трајања јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *