Јавна презентација урбанистичког пројекта за зграду “старе општине”

Градска општина Лазаревац огласила је Јавну презентацију урбанистичког пројекта за катастарску парцелу 1825 у улици Краља Петра у Лазаревцу. Реч је о годинама напуштеној и руинираној згради “старе општине” којa ће ускоро, по свему судећи, добити нову намену.

Како се наводи у Урбанистичком пројекту, објекат је према фактичкој намени административно-управног типа, односно некадашња зграда Општинске управе, док је према катастру непокретности објекат уписан као породична стамбена зграда. Потребна је потпуна реконструкција како би се објекат привео намени, односно формирања услужног центра Градске општине Лазаревац.

ТЕКСТ ОГЛАСА

Одељење за урбанизам и грађевинске послове Управе Градске општине Лазаревац, на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) и чл. 88. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19), оглашава  ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ  УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за урбанистичко-архитектонску разраду локације са променом намен за реконструкцију објекта Су+П у ул. Краља Петра Првог на катастарској парцели бр. 1825 КО Лазаревац

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Општинске управе ГО Лазаревац, ул. Карађорђева бр. 42 (на првом спрату у холу испред Скупштинске сале), у периоду од 05.06.2023. године, закључно са 13.06.2023. године, сваког радног дана од 7 до 15 часова. Носилац израде предметног урбанистичког пројекта је „БИРО АНДРЕЕВ“ д.о.о. Београд, ул. Ђорђа Кратовца бр. 17.

Увид у Урбанистички пројекат може се остварити и на званичној интернет страници ГО Лазаревац (www.lazarevac.rs) као и сваког радног дана у Одељењу за урбанизам и грађевинске послове Управе ГО Лазаревац. Представник обрађивача предметног Урбанистичког пројекта Тијана Срећковић, дипл.инж.пејз.арх. ће у току одржавања јавне презентације давати обавештења о урбанистичко-архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, дана 09.06.2023. године у периоду од 10,00 до 14,00 часова у згради Општинске управе ГО Лазаревац, ул. Карађорђева бр. 42 (у холу на првом спрату).

Примедбе и сугестије на планирано решење заинтересована лица могу доставити у писаној форми Одељењу за урбанизам и грађевинске послове преко писарнице општинске управе, најкасније до 13.06.2023. године. Неблаговремене примедбе и сугестије неће бити разматране.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *