Обавезно чишћење снега и леда

Одлуком о комуналном реду прописано је да је за уклањање снега и леда са железничких и аутобуских станица, из отворених тржних центара, сајмова, спортских објеката и сличних простора одговорно правно лице, односно предузетник који користи или одржава наведену површину.

Истом одлуком прописано је да су за уклањање снега и леда са тротоара ширине до 5m који се налазе испред стамбене зграде, испред пословних зграда и пословних простора, испред стамбено-пословних зграда, објеката у изградњи, око неизграђеног грађевинског земљишта и са других саобраћајних површина у јавном коришћењу (интерне саобраћајнице, прилазне стазе, пешачке стазе око зграда или између њих и сл.) одговорна правна и физичка лица која их користе као власници, корисници непокретности, закупци…

За уклањање снега и леда око монтажних објеката привременог карактера постављених на делу јавне саобраћајне површине, у ширини до 5m око објекта, одговорно је лице коме је одобрено постављање тог објекта.

Инвеститори и извођачи радова одговорни су за уклањање снега и леда са тротоара и пешачких стаза са површина на којима се изводе радови.

Уклањање снега и леда са површина обавља се тако да се не затрпавају сливници и да снег и лед не ометају саобраћај на коловозу и пролаз пешака тротоаром.

Са крова и других спољних делова зграда које се граниче са јавном саобраћајном површином или саобраћајном површином у јавном коришћењу, власник односно корисник зграде дужан је да уклања леденице ради спречавања и отклањања опасности за живот и здравље људи и безбедност добара и околине.

Новчана казна на лицу места коју наплаћује комунална инспекција ће интензивно контролисати извршавање наведених обавеза и предузимати мере за које је овлашћена. Новчана казна на лицу места коју наплаћује комунални инспектор односно комунални полицајац износи 50.000,00 динара за правно лице, 25.000,00 динара за предузетнике и 5.000,00 динара за физичко лице.

Из комуналне инспекције апелују на млађе суграђане да помогну старијим комшијама у чишћењу снега са тротоара испред стамбених зграда, у циљу стварања услова за безбедније кретање.

 

Градска општина Лазаревац

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *