Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу аутоперионице

Одељење за урбанизам и грађевинске послове Управе Градске општине Лазаревац, на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) и чл. 88. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19), оглашава ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ АУТОПЕРИОНИЦЕ НА ГП1 која се формира од делова катастарских парцела бр. 51/6, 52/1, 53/1, 51/1 и 53/5 све КО Лазаревац.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Општинске управе ГО Лазаревац, ул. Карађорђева бр. 42 (на првом спрату у холу испред Скупштинске сале), у периоду од 06.12.2021. године, закључно са 14.12.2021. године, сваког радног дана од 7 до 15 часова.

Носилац израде предметног урбанистичког пројекта је „ЈУГИНУС“ д.о.о. Београд, ул. Андрићев венац бр. 2.

Увид у Урбанистички пројекат може се остварити и на званичној интернет страници ГО Лазаревац (www.lazarevac.rs) као и у Одељењу за урбанизам и грађевинске послове Управе ГО Лазаревац сваког радног дана од 10 до 12 часова.

Представник обрађивача предметног Урбанистичког пројекта Милош Томовић, дипл.инж.арх., ће у току одржавања јавне презентације давати обавештења о урбанистичко-архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, дана 09.12.2021. године у периоду од 10 до 14 часова у згради Општинске управе ГО Лазаревац, ул. Карађорђева бр. 42 (у холу на првом спрату).

Примедбе и сугестије на планирано решење заинтересована лица могу доставити у писаној форми Одељењу за урбанизам и грађевинске послове преко писарнице општинске управе, најкасније до 14.12.2021. године.

Неблаговремене примедбе и сугестије неће бити разматране.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *