Кра­ва Ла­на, вла­сни­ка Ми­ла­на Ми­ла­ко­ви­ћа шампионка (бонус ВИДЕО)

Кра­ва Ла­на, вла­сни­ка Ми­ла­на Ми­ла­ко­ви­ћа из ми­о­нич­ког се­ла Мра­ти­шић, ап­со­лут­на је шам­пи­он­ка 41. Ре­ги­о­нал­не из­ло­жбе го­ве­да си­мен­тал­ске ра­се ко­ја се тра­ди­ци­о­нал­но одр­жа­ва на Кр­стов­дан у Лај­ков­цу.  Гр­ло Ла­на је за 305 да­на у про­се­ку да­ла 7.079 ли­та­ра мле­ка, уз про­це­нат млеч­не ма­сти од 4,01.

Ми­ла­ко­вић је на овој из­ло­жби имао и нај­бо­љу ко­лек­ци­ју пр­во­тел­ки, ње­го­во гр­ло Ја­го­да три­јум­фо­ва­ло је у кон­ку­рен­ци­ји пр­во­тел­ки, док је Ру­би би­ла нај­бо­ља ме­ђу ју­ни­ца­ма.

Ми­лан Ми­ла­ко­вић на узор­ној фар­ми га­ји око 80 гр­ла, од ко­јих је тре­нут­но три­де­се­так на му­жи. За­до­во­љан је што је ње­го­во до­ма­ћин­ство у про­шлој ве­о­ма те­шкој и су­шној го­ди­ни ус­пе­ло да одр­жи број­ност и кон­ди­ци­ју гр­ла.

На овој смо­три до­де­ље­но је још при­зна­ња, за нај­ква­ли­тет­ни­ју кра­ву про­гла­ше­на је Ма­ра, од­га­је­на у ста­ји По­љо­при­вред­не шко­ле у Ва­ље­ву, Ви­до­сав Чи­та­ко­вић из Гор­њег Му­ши­ћа код Ми­о­ни­це на­гра­ђен је за нај­бо­љу ко­лек­ци­ју кра­ва, Зо­ри­ца Ми­лић из Ја­буч­ја про­гла­ше­на је за нај­бо­љег сто­ча­ра са те­ри­то­ри­је оп­шти­не Лај­ко­вац, док је при­зна­ње за нај­ве­ћег про­из­во­ђа­ча мле­ка при­па­ло фар­ми Алек­сан­дра Је­ври­ћа из Ја­буч­ја.

ВИДЕО : Домаћинство Милаковић (архива Пруга ТВ)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *